• 1 Kartka z kalendarza
  06.12. 2018r. - III Szkolny Dzień Wolontariatu
 • 2 Kartka z kalendarza
  od 3 grudnia ruszają zapisy na zimowe półkolonie
 • 3 Kartka z kalendarza
  03.12.2019 – wystawienie ocen proponowanych za I sem oraz zagrożeń ...................................................................................... 20.12.2019r - wystawienie oceny za I sem
 • 4 Kartka z kalendarza
  21 grudnia szkolne jasełka i wigilie klasowe
 • 5 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
baner

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.

Projekt Edukacyjny „Zabawa figurami”

Projekt edukacyjny został zrealizowany w klasie 5B. Na podstawie przygotowanego scenariusza, projekt ten wykonała również pani Jolanta Jezierska w klasie 5A.

 

Cele:

- utrwalenie kształtów i nazw poznanych figur geometrycznych,

- rozwijanie twórczej wyobraźni,

- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

- wdrażanie dzieci do uważnego słuchania siebie nawzajem  i skupiania się na wykonywanych czynnościach.

Metody:

- pogadanka,

- metoda praktycznych działań,

- metoda aktywizująca: burza mózgów.

Formy pracy:

- grupowa.

Środki dydaktyczne:

- zestaw przygotowanych figur geometrycznych – różne kształty i wielkości,

- białe kartki techniczne dla każdej grupy,

- kolorowe kartki,

- kleje,

- tablety,

- telefony.

 

Kryteria sukcesu:

- staranne powycinanie figur,

- zadbanie  o estetykę obrazka,

- wykazanie się pomysłowością w tworzeniu kształtu,

- wykorzystanie różnych kolorów. 

Działania:

 1. Dobierzcie się w pary czyli zespół, w którym będziecie pracować.
 2. Waszym zadaniem jest ułożenie obrazka składającego się z poznanych figur płaskich.
 3. Dokładnie przemyślcie jaki obrazek chcecie wykonać.
 4. Wybierzcie 5 różnych figur. Macie do dyspozycji figury o różnych wielkościach: kwadraty, prostokąty, trójkąty prostokątne, trójkąty równoramienne, trójkąty równoboczne, trapezy, romby i równoległoboki.
 5. Inspiracji do wykonania obrazka można czerpać ze stron internetowych wykorzystując tablet lub telefon.
 6. Podzielcie się poszczególnymi czynnościami.

Instrukcja wykonania obrazka:

-  odrysujcie wybrane figury  na kolorowych kartkach,

-  wytnijcie odrysowane figur,

-  ułóżcie obrazek na sztywnej kartce,

-  przyklejcie elementy.

Powtórzenie wiadomości o działaniach na ułamkach zwykłych.

 

 Nauczyciel:  Katarzyna Ludwiczak

 Temat: Powtórzenie wiadomości o działaniach na ułamkach zwykłych

Scenariusz zajęć 

O ułamkach- slajdy z prezentacji

 

Podstawa programowa:

4. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:  

3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe.

4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika.

5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie.

5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 

1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane.

5) oblicza ułamek danej liczby naturalnej

7) oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań.

III. Modelowanie matematyczne.

Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania i proste równania.

IV. Rozumowanie i tworzenie strategii.

Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.

   


Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

   Uczeń zna i rozumie:

 • pojęcia: ułamek zwykły, licznik, mianownik, liczba mieszana, ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy, ułamek nieskracalny;
 •  algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie;
 • zasadę skracania i rozszerzania ułamków;
 • sposób obliczania ułamka danej liczby;
 • algorytmy mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne;
 • algorytmy dodawania i odejmowania ułamków i liczb mieszanych;
 • kolejność wykonywania działań.


Cele lekcji:

·         utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych,

·         utrwalenie umiejętności sprawnego wykonywania obliczeń oraz rozwiązywania zadań praktycznych.


Cele sformułowane w języku ucznia:

·         utrwalam podstawowe wiadomości o ułamkach,

·         wykonuję działania na ułamkach.


Kryteria sukcesu:

·         wskazuję i  nazywam  licznik i mianownik ułamka,

·         dodaję i odejmuję ułamki o tych samych mianownikach oraz o różnych mianownikach,

·         dodaję i odejmuję ułamki i liczby mieszane,

·         skracam ułamki (jeżeli jest to możliwe),

·         rozszerzam ułamki,

·         wyłączam całości z ułamka niewłaściwego,

·         mnożę ułamek przez liczbę naturalną

·         dzielę ułamek przez liczbę naturalną. 


Przebieg zajęć (metody i aktywności):

·         Uczniowie przed wejściem do sali losują wcześniej przygotowane karteczki z odpowiednimi ułamkami.

·         Przywitanie uczniów.

·         Zapoznanie uczniów z tematem i  celami lekcji.

·         Uczniowie na polecenie nauczyciela patrzą na wylosowane karteczki.

·         Nauczyciel poleca aby w odpowiednich miejscach sali ustawiły się osoby z ułamkami właściwymi, ułamkami niewłaściwymi, liczbami mieszanymi .

·         Uczniowie powtarzają nazwy: ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy, liczba mieszana.

·         Wyświetlenie prezentacji: omówienie kryteriów sukcesu oraz przypomnienie wykonywanych działań na ułamkach.

·         Rozdanie metodników.

·         Rozdanie kart pracy – jedna na ławkę. Rozdanie karty osiągnięć ucznia.

·         Praca w parach – działania na ułamkach.

·         Wyświetlenie rozwiązań na tablicy.

·         Podsumowanie lekcji. Przyznanie punktów za dobrze wykonane zadania na karcie osiągnięć ucznia.

·         Rozdanie i wyjaśnienie zadania domowego.

·         Ewaluacja lekcji.

 

Zadanie dodatkowe w miarę możliwości czasowych – dodatkowa karta pracy.


Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?

    Ewaluacja lekcji – przyklejanie karteczek z imieniem na termometrze:
kolor zielony – bardzo dobrze wykonuję działania na ułamkach,
kolor żółty – popełniam błędy,
kolor czerwony – jeszcze nie potrafię.

 

 

Czytaj więcej: Powtórzenie wiadomości o działaniach na ułamkach zwykłych.

GIVING DIRECTIONS - zajęcia terenowe z języka angielskiego

W maju, na boisku szkolnym, klasy 5a, 5c oraz 5e odbyły zajęcia terenowe w ramach lekcji angielskiego. Dzięki wymalowanemu w wakacje miasteczku Cieszkoville, uczniowie mieli okazję w praktyce utrwalić pytanie o drogę oraz podążanie za wskazówkami. Było to zadanie niezwykle trudne, gdyż wymagało zarówno wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy językowej, jak i koordynacji w terenie. Bywało, że uczniowie zbaczali z wyznaczonej trasy, ale wszyscy bawili się na boisku znakomicie.

GD

Czytaj więcej: GIVING DIRECTIONS - zajęcia terenowe z języka angielskiego

GRAFICZNY ZAPIS RÓWNANIA DO ZADANIA Z TREŚCIĄ


Nauczyciel:
Katarzyna Ludwiczak


Szkoła:

Szkoła Podstawowa nr 2

          
           Klasa:

            klasa 6 C

Lekcja (przedmiot):

matematyka

Data:

27.04.2017 r.

 

GRAFICZNY ZAPIS RÓWNANIA DO ZADANIA Z TREŚCIĄ

 


Temat:

Przedstawianie treści zadań tekstowych w postaci równań.

 

 

Podstawa programowa:

  6. Elementy algebry. Uczeń:

3) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie        równania (poprzez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego)

14. Zadania tekstowe. Uczeń:

1) czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe;

2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;

3) dostrzega zależności między podanymi informacjami;

4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania;

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;

6) weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania.

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.

III. Modelowanie matematyczne.
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania.

   


Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

·         porównywanie różnicowe i ilorazowe,

·         zapisywanie wyrażeń algebraicznych,

·         rozwiązywanie prostych równań.Cele sformułowane w języku ucznia:

wykorzystasz równanie do rozwiązania zadania z treścią.


„NaCoBeZu” (na co będę zwracała uwagę):

·         przeanalizujesz zadanie i wyznaczysz niewiadomą,

·         wypiszesz zależności między niewiadomą a pozostałymi informacjami w zadaniu,

·         ułożysz równanie,

·         rozwiążesz równanie,

·         sprawdzisz poprawność rozwiązania,

·         zapiszesz kompletną odpowiedź.


Przebieg zajęć (metody i aktywności):

·         przed wejściem do sali lekcyjnej każdy uczeń losuje karteczkę z równaniem przedstawionym za pomocą odcinków,

·         część organizacyjna – przywitanie, sprawdzenie listy obecności,

·         podanie i zapisanie tematu lekcji oraz celu lekcji,

·          rozmowa z uczniami na temat graficznego przedstawiania równań,

·         przypomnienie w jaki sposób opisujemy równanie przedstawione graficznie,

·         każdy uczeń opisuje otrzymane na kartce równanie za pomocą wyrażeń algebraicznych,

·         sprawdzenie poprawności podpisanych równań,

·         nagrodzenie plusami uczniów, którzy wykonali zadanie poprawnie,

·         przypomnienie zasad porównywania różnicowego i ilorazowego,

·         omówienie etapów rozwiązywania zadań z treścią z równaniami,

·         rozdanie kart pracy z zadaniami,

·         analiza i rozwiązanie przez chętnych uczniów poszczególnych zadań na tablicy – podzielenie zadań między uczniów (jeden wypisuje dane za pomocą odcinków, drugi układa równanie i rozwiązuje, trzeci podaje kompletną odpowiedź),

·         podsumowanie lekcji – krótkie pytania do uczniów dotyczące tematu lekcji np. jak zapiszesz liczbę o 5 większą od x, liczba 3 razy większa od y….


Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?

Na koniec lekcji chętni uczniowie odpowiedzą na pytanie dotyczące omawianych zagadnień podczas lekcji – ustna wyjściówka.


Kluczowe pytania dla uczniów:

  Czy można graficznie przedstawić równanie?

 


Materiały i pomoce dydaktyczne:

  projektor, prezentacja, karta pracy, zeszyt ćwiczeń, karteczki z graficznie przedstawionymi równaniami – w postaci odcinków

 

 

 

Czytaj więcej: GRAFICZNY ZAPIS RÓWNANIA DO ZADANIA Z TREŚCIĄ

BE FIT! SEI FIT!

BE FIT! SEI FIT!

Scenariusz zajęć otwartych

 

Imię i nazwisko nauczycieli: Emilia Wallheim (nauczyciel języka angielskiego), Katarzyna Woroch (nauczyciel języka niemieckiego)

Miejsce i data: SP2 w Luboniu, 11.10.2016, godz. 13.55-14.40, mała sala gimnastyczna

Poziom: A2, klasa 6

Temat zajęć:  Be fit! Sei Fit!

Cele ogólne:

 • Wiem w jakich sytuacjach używa się trybu rozkazującego.
 • Wydaję i wykonuję polecenia i wskazówki.
 • Dbam o zdrowie i formę fizyczną.

Kryteria sukcesu:

 • Wymienisz co najmniej 3 sytuacje z życia codziennego, w których można wykorzystać tryb rozkazujący.
 • Połączysz w pary frazy w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 • Rozpoznasz w języku angielskim i niemieckim co najmniej 5 części swojego ciała.
 • Wykonasz trening na podstawie wskazówek w języku niemieckim i angielskim.

Czytaj więcej: BE FIT!    SEI FIT!

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube