^W górę
 • 1 Wakacyjne dyżury
  W czasie wakacji dyżur dyrekcji szkoły w poniedziałki od 10.00 - 12.00, ................................................................................... sekretariat czynny codziennie od 9.00 - 13.00 - oprócz urlopu tj. od 25.07.2017 - 14.08.2017, w czasie urlopu sekretariat czynny tylko w poniedziałki od 10.00 - 12.00
 • 2 Półkolonie LATO 2017
  I turnus: 26.06 - 30.06 ................................................................................... II turnus: 3.07 - 7.07 ................................................................................... Zbiórka w poniedziałki o godz. 9.00 na boisku wewnętrznym, przydział dzieci do grup półkolonijnych. ................................................................................... W programie: Kino „Auta 3” (1 tydzień) „Gru, Dru i Minionki” (2 tydzień) Warsztaty „Kulinarna Przygoda” Deli Park, Niku Bowling, Basen Chwiałka lub Muzea, Palmiarnia– zależnie od pogody.
 • 3 KONKURS NA WAKACYJNĄ KARTKĘ Z MISIEM…
   Kartki należy przesłać na adres szkoły (podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą); ...................................................................................  Kartka z najciekawszą, najzabawniejszą treścią zostanie nagrodzona we wrześniu; ...................................................................................  Klasa, która przyśle najwięcej kartek zostanie nagrodzona miłą niespodzianką!
 • 4 Wakacyjne dyżury
  W czasie wakacji dyżur dyrekcji szkoły w poniedziałki od 10.00 - 12.00, ................................................................................... sekretariat czynny codziennie od 9.00 - 13.00 - oprócz urlopu tj. od 25.07.2017 - 14.08.2017, w czasie urlopu sekretariat czynny tylko w poniedziałki od 10.00 - 12.00
 • 5 Konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Wielkopolski”
  Pokaż piękno przyrody, jej unikalności – rośliny, zwierzęta, miejsca, w których żyją i krajobrazy. ................................................................................... Wykonaj zdjęcia w czasie wakacji, zbierzemy je we wrześniu. Nauczyciele przyrody
baner

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin oceniania zachowania ucznia - pilotaż

Regulamin oceniania zachowania ucznia

Ocenę zachowania semestralną i roczną ustala się wg następującej skali:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne

Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

2. Prawo do wyrażenia opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny nauczyciel, dyrekcja szkoły, inni pracownicy, uczniowie szkoły oraz sam uczeń.

3. Wychowawca klasy oraz każdy nauczyciel na bieżąco wpisuje ilość punktów za określony przejaw aktywności do dziennika elektronicznego - w zakładce UWAGI

4. Ilość przyznanych punktów sumuje wychowawca.

5. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, ilość ta stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej z zachowania.

6. Na początku drugiego semestru liczba 100 punktów jest odpowiednio powiększona lub pomniejszona w zależności od oceny uzyskanej przez ucznia w pierwszym semestrze, według następującej skali:

 

Ocena z I semestru:           wzorowe                           +30 pkt.  = 130 pkt.

                                          bardzo dobre                   +15 pkt.  = 115 pkt.

                                          dobre                                 0 pkt.  = 100 pkt.

                                          poprawne                        - 10 pkt.   = 90 pkt.

                                          nieodpowiednie                - 30 pkt.   = 70 pkt.

                                          naganne                          - 50 pkt.   = 50 pkt.

 

7Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej, na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje uczniów o ocenie z zachowania, która wcześniej została ustalona wg podanych kryteriów.

8. Uczeń podlega ocenie w szkole i poza nią, podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, zawodów sportowych, wycieczek, konkursów.

9. Ustala się następującą skalę ocen z zachowania:

 

Wzorowe                       od 201 pkt.

Bardzo dobre                 od 151 do 200 pkt.

Dobre                           od 100 do 150 pkt.

Poprawne                     od 50 do 99 pkt.

Nieodpowiednie             od 0 do 49 pkt.

Naganne                         poniżej 0 pkt.

PUNKTY DODATNIE

Można otrzymać za:

Ilość pkt

częstotliwość

pochwała dyrektora

10 - 30 pkt.

każdorazowo

brak godzin nieusprawiedliwionych

2 pkt.

jednorazowo w miesiącu

brak spóźnień nieusprawiedliwionych

2 pkt.

jednorazowo w miesiącu

95 % – 100 % frekwencji

3 pkt.

jednorazowo w miesiącu

strój i wygląd dostosowany do wymogu zapisanego w statucie

5 pkt.

jednorazowo w semestrze

pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim szkoły

2-20 pkt.

jednorazowo w semestrze

pełnienie funkcji w klasie (wywiązywanie się z obowiązków członka samorządu klasowego, szkolnego).

1 – 20 pkt

jednorazowo w semestrze

reprezentacja szkoły lub pocztu sztandarowego:

w czasie zajęć edukacyjnych

5 pkt.

każdorazowo

w dniu wolnym od zajęć edukacyjnych

10 pkt.

każdorazowo

udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, przeglądach teatralnych itp.:

szkolnych

5 pkt.

każdorazowo

międzyszkolnych

10 pkt.

każdorazowo

powiatowych

15 pkt.

każdorazowo

wojewódzkich

20 pkt.

każdorazowo

finalista konkursu, olimpiady ogólnopolskiej

30 pkt.

każdorazowo

przestrzeganie regulaminu podczas wycieczek:

jednodniowej

2 pkt.

każdorazowo

kilkudniowej

1-10 pkt.

każdorazowo

praca w ramach akcji wolontariatu

1-10 pkt.

każdorazowo

występ podczas uroczystości, imprezy szkolnej

10 pkt.

za imprezę

udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących do konkursu, imprezy, uroczystości szkolnej

1-10 pkt.

Jednorazowo

?

przynoszenie darów na rzecz klasy, biblioteki, pracowni lub szkoły (np. zbiórki żywności i inne)

2 pkt.

każdorazowo

praca na rzecz szkoły i klasy, dbałość o wygląd sali lekcyjnej, wykonanie gazetek, pielęgnowanie roślin,

3-6 pkt.

każdorazowo

pomoc koledze w nauce

1-10 pkt.

każdorazowo

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

prezentowanie zachowań godnych naśladowania, brak uwag i punktów ujemnych, uzyskiwanie jakichkolwiek punktów dodatnich –

1-30 pkt.

pula do dyspozycji wychowawcy w semestrze

inne dodatnie  np. za ustawianie się przed salą, za odkładanie kurtek

1-10 pkt.

jednorazowo w semestrze

 

PUNKTY UJEMNE

Można otrzymać za:

Ilość pkt

częstotliwość

nagana dyrektora

– 30 pkt.

każdorazowo

nagana dyrektora za > 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych

- 15 pkt.

 

nagana wychowawcy za > 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych

- 2 pkt.

 

przeszkadzanie na lekcji

- 3 pkt.

każdorazowo

powtórne upomnienie za przeszkadzanie na lekcji

- 6 pkt.

każdorazowo

aroganckie i lekceważące zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika

-20 pkt.

każdorazowo

żucie gumy, jedzenie i picie na lekcji, śmiecenie w sali

- 5 pkt.

każdorazowo

używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

- 5 pkt.

każdorazowo

wulgarne słownictwo

- 5 pkt

każdorazowo

nieobowiązkowość ucznia (brak podpisu lub nieoddanie spr)

- 2 pkt.

każdorazowo

naruszenie czci i godności drugiej osoby, zniesławienie

- 30 pkt.

każdorazowo

niszczenie sprzętu szkolnego

- 5 do -20 pkt.

każdorazowo

samowolne wyjście z lekcji, opuszczenie sali bez zgody nauczyciela

- 20 pkt.

każdorazowo

zaczepki słowne, ubliżenie koledze

– 20 pkt.

każdorazowo

wyłudzenie pieniędzy

– 50 pkt.

każdorazowo

udział w bójce

– 50 pkt.

każdorazowo

pobicie

– 100 pkt.

każdorazowo

znęcanie się nad innymi uczniami

– 50 pkt.

każdorazowo

bierny udział ucznia w działaniach podlegających karze

-10 pkt.

każdorazowo

podrabianie podpisu, sfałszowanie zwolnienia i inne oszustwa

– 10 pkt.

każdorazowo

nieprzestrzeganie regulaminu podczas przerw oraz zajęć opiekuńczych

– 5 pkt.

każdorazowo

niewłaściwy ubiór i uczesanie, brak stroju odświętnego podczas uroczystości szkolnych

– 3 pkt.

każdorazowo

nieuzasadniona nieobecność ucznia deklarującego udział w zawodach i innych działaniach

-20 pkt.

każdorazowo

nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje

-2 pkt.

każdorazowo

nieusprawiedliwiona godzina

-2 pkt.

za każdą godzinę

niewywiązanie się z zadań, do których uczeń się zobowiązał

-1 do – 10 pkt.

każdorazowo

inne niestosowne zachowania

-1 do – 10 pkt.

każdorazowo


Uwaga!

Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał w ciągu semestru – 10 i więcej punktów ujemnych.

Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał – 30 i więcej punktów ujemnych.

Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał – 60 i więcej punktów ujemnych.

Jeżeli uczeń otrzymał ocenę naganną na I semestr, na koniec roku szkolnego nie może uzyskać oceny wyższej niż dobra.

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube