^W górę
 • 1 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala
 • 2 Kartka z kalendarza
  18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 3 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.06.2018 – 15.06.2018 Tydzień wycieczek szkolnych, projekt edukacyjny: Piękna nasza Polska cala .................................................................................... 18.06.2018 - 21.06.2018 Szkolny projekt edukacyjny
 • 5 Kartka z kalendarza
  22.06. 2018 Zakończenia roku szkolnego: .................................................................................... Cz. I - kl. 1-3 - godz. 9.00 .................................................................................... cz. II - kl. 4-7 - godz. 10.00
baner

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin oceniania zachowania ucznia

Regulamin oceniania zachowania ucznia

5. Począwszy od klasy czwartej śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

5a. Roczna i śródroczna ocena zachowania winna uwzględniać w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

5b. Wychowawca klasy, wychowawca wspierający i inni nauczyciele obserwują zachowania uczniów i opisują je z wykorzystaniem systemu punktów.

5c. Prawo do wyrażenia opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny nauczyciel, dyrekcja szkoły, inni pracownicy, uczniowie szkoły oraz sam uczeń.

5d. Ilość przyznanych punktów sumuje wychowawca.

5e. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, ilość ta stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej zachowania.

5f. Na początku drugiego semestru liczba 100 punktów jest odpowiednio powiększona lub pomniejszona w zależności od oceny uzyskanej przez ucznia w pierwszym semestrze, według następującej skali:

Ocena z I semestru:       wzorowe                        +30 pkt.  = 130 pkt.

                                      bardzo dobre                   +15 pkt.  = 115 pkt.

                                      dobre                               0 pkt.      = 100 pkt.

                                      poprawne                          - 10 pkt. = 90 pkt.

                                      nieodpowiednie                - 30 pkt.  = 70 pkt.

                                      naganne                            - 50 pkt. = 50 pkt.

 

5g. Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej, na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje uczniów o ocenie zachowania, która wcześniej została ustalona wg podanych kryteriów. 5h. 5h. Uczeń podlega ocenie w szkole i poza nią, podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, zawodów sportowych, wycieczek, konkursów. 5i.

5i. Ustala się następującą skalę ocen zachowania:

 

wzorowe                    od 201 pkt.

bardzo dobre              od 151 do 200 pkt.

dobre                          od 100 do 150 pkt.

poprawne                    od 50 do 99 pkt.

nieodpowiednie          od 0 do 49 pkt.

naganne                      poniżej 0 pkt.

 

PUNKTY DODATNIE

 

Można otrzymać za:

Ilość pkt

częstotliwość

osoba wpisująca

1.

brak godzin nieusprawiedliwionych

2 pkt.

jednorazowo
w miesiącu

wychowawca

2.

brak spóźnień nieusprawiedli.

2 pkt.

jednorazowo
w miesiącu

wychowawca

3.

100 % frekwencji

3 pkt.

jednorazowo
w miesiącu

wychowawca

4.

przynoszenie darów w ramach akcji charytatywnych, wolontariatu (np. zbiórki żywności i inne)

2 pkt.

max. do 10 pkt.
w semestrze

opiekun akcji/
wychowawca

5.

pozytywne zachowania na lekcji i na przerwie  (np. za obowiązkowość, pracę w grupach, ustawianie się przed salą, za odkładanie kurtek)

2 pkt.

każdorazowo

nauczyciele

6.

strój i wygląd dostosowany do wymogu zapisanego w statucie

5 pkt.

jednorazowo
w semestrze

wychowawca

7.

praca na rzecz szkoły i klasy, np. dbałość o wygląd sali, wykonanie gazetek, pielęgnowanie roślin

5 pkt.

każdorazowo

nauczyciele/
wychowawca

8.

pomoc koledze w nauce

5 pkt.

każdorazowo

nauczyciele/
wychowawca

9.

terminowy zwrot podręczników (w dobrym stanie) do biblioteki szkolnej

5 pkt

jednorazowo

w II semestrze

wychowawca

10.

pełnienie funkcji w klasie (wywiązywanie się z obowiązków członka samorządu klasowego).

max. 10 pkt

jednorazowo
w semestrze

wychowawca

11.

praca w ramach akcji wolontariatu (w czasie wolnym, np. wyjazdowe)

max. 10 pkt.

każdorazowo

opiekun
wolontariatu

12.

występ podczas uroczystości, imprezy szkolnej

10 pkt.

za imprezę

opiekun uroczystości

13.

systematyczny, udokumentowany udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących do konkursu, imprezy, uroczystości szkolnej

1-10 pkt.

jednorazowo

w semestrze

opiekun kółka

14.

przestrzeganie regulaminu podczas wycieczek:

 

a) jednodniowej

2 pkt.

każdorazowo

opiekun wycieczki

b) kilkudniowej

max. 10 pkt.

każdorazowo

opiekun wycieczki

15.

reprezentacja szkoły lub pocztu sztandarowego:

 
 

a) w czasie zajęć edukacyjnych

5 pkt.

każdorazowo

opiekun pocztu

b) w dniu wolnym od zajęć edukacyjnych

10 pkt.

każdorazowo

opiekun pocztu

16.

udział w konkursach przedmiotowych, przeglądach teatralnych, zawodach sportowych itp.:

 

a) szkolnych

5 pkt.

każdorazowo

opiekun konkursu

b) międzyszkolnych

10 pkt.

każdorazowo

opiekun konkursu

c) powiatowych

15 pkt.

każdorazowo

opiekun konkursu

d) wojewódzkich

20 pkt.

każdorazowo

opiekun konkursu

e) finalista konkursu, olimpiady ogólnopolskiej

30 pkt.

każdorazowo

opiekun konkursu

17.

pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim szkoły

max. 20 pkt.

jednorazowo
w semestrze

opiekun SU

18.

podsumowanie oceny z zachowania (uwzgl. ocenę wychowawcy, nauczycieli uczących, ocenę koleżeńską, samoocenę)

max. 24 pkt.

raz w semestrze

wychowawca

19.

pochwała dyrektora

10 - 30 pkt.

każdorazowo

dyrektor

 

PUNKTY UJEMNE

 

Można otrzymać za:

Ilość pkt

częstotliwość

osoba wpisująca

1.

nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje

-1 pkt.

każdorazowo

wychowawca

2.

nieusprawiedliwiona godzina

-1 pkt.

za każdą godzinę

wychowawca

3.

przeszkadzanie na lekcji

- 2 pkt.

każdorazowo

nauczyciele

4.

żucie gumy, jedzenie na lekcji, śmiecenie w sali

- 2 pkt.

każdorazowo

nauczyciele

5.

używanie telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela

- 2 pkt.

każdorazowo

nauczyciele

6.

nieobowiązkowość ucznia (np. brak podpisu lub nieoddanie spr)

- 2 pkt.

każdorazowo

nauczyciele

7.

nieprzestrzeganie regulaminu podczas przerw oraz zajęć opiekuńczych

- 2 pkt.

każdorazowo

nauczyciele dyżurujący

8.

inne niestosowne zachowania na lekcji i przerwie

- 2 pkt.

każdorazowo

nauczyciele

9.

wulgarne słownictwo

- 5 pkt

każdorazowo

nauczyciele

10.

brak reakcji ucznia na działania podlegające karze (np. niezawiadomienie nauczycieli)

- 5 pkt.

każdorazowo

nauczyciele

11.

niewłaściwy ubiór i uczesanie, brak stroju odświętnego podczas uroczystości szkolnych

- 5 pkt.

każdorazowo

wychowawca

12.

nieoddanie podręczników do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie

- 5 pkt.

jednorazowo

w II semestrze

wychowawca/
bibliotekarz

13.

niewywiązanie się z zadań, do których uczeń się zobowiązał

-5 pkt.

każdorazowo

nauczyciele/

wychowawca

14.

zaczepki słowne, popychanie

-5 pkt.

każdorazowo

nauczyciele

15.

nieuzasadniona nieobecność ucznia deklarującego udział w zawodach
i innych działaniach

-5 pkt.

każdorazowo

opiekun zawodów

16.

palenie papierosów i e-papierosów

- 10 pkt.

każdorazowo

nauczyciele

17.

samowolne wyjście z lekcji (oddalenie się od grupy na wycieczce), opuszczenie sali bez zgody nauczyciela

- 10 pkt.

każdorazowo

nauczyciele

18.

podrabianie podpisu, sfałszowanie zwolnienia i inne oszustwa

- 10 pkt.

każdorazowo

nauczyciele/

wychowawca

19.

niszczenie sprzętu szkolnego

- 5 do -20 pkt.

każdorazowo

wychowawca

20.

aroganckie i lekceważące zachowanie wobec drugiej osoby, naruszenie jej godności, zniesławienie

- 20 pkt.

każdorazowo

nauczyciele/

wychowawca

21.

wyłudzenie pieniędzy

- 20 pkt.

każdorazowo

wychowawca

22.

udział w bójce

- 20 pkt.

każdorazowo

 

23.

pobicie

- 30 pkt.

każdorazowo

 

24.

używki (alkohol, narkotyki)

- 30 pkt.

każdorazowo

 

25.

znęcanie się nad innymi uczniami (fizyczne, psychiczne, emocjonalne)

- 50 pkt.

każdorazowo

wychowawca/
pedagog

26.

nagana dyrektora

-10 do - 30 pkt.

każdorazowo

dyrektorUwaga!

Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał w ciągu semestru  - 15 i więcej punktów ujemnych.

Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał  - 30 i więcej punktów ujemnych.

Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał  - 60 i więcej punktów ujemnych.

Jeżeli uczeń otrzymał ocenę naganną na I semestr, na koniec roku szkolnego nie może uzyskać oceny wyższej niż dobra.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube