• 1 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
 • 2 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
 • 3 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
 • 4 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
 • 5 Kartka z kalendarza
  23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna
baner

Zapisywanie i odczytywanie liczb dziesiętnych.


Nauczyciel:
Katarzyna Ludwiczak


Szkoła:

Szkoła Podstawowa nr 2

          
           Klasa:

            klasa 5 B

Lekcja (przedmiot):

matematyka

 

 

 


Temat:

Zapisywanie i odczytywanie liczb dziesiętnych.

 

 

Podstawa programowa:

Uczeń:

- zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie;
- zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej;
- porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne.

 

   


Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

·       uczeń rozpoznaje liczbę z przecinkiem,

·       uczeń potrafi zapisać wyrażenie dwumianowane w postaci dziesiętnej.

 


Cele lekcji:

·       uczeń zapisuje wyrażenie dwumianowane w postaci dziesiętnej;

·       uczeń poprawnie zapisuje i odczytuje liczby dziesiętne;

·       uczeń podaje poprawne nazwy części w zapisie liczby dziesiętnej,

 


Cele sformułowane w języku ucznia:

 • nauczysz się czytać i zapisywać za pomocą cyfr liczby dziesiętne np. 0,45.

 


„NaCoBeZu” (na co będę zwracała uwagę):

 • odczytasz poprawnie liczby dziesiętne,
 • zapiszesz poprawnie liczby dziesiętne zapisane słownie,
 • potrafisz nazwać części w zapisie liczby dziesiętnej.


Przebieg zajęć (metody i aktywności):

·       nauczyciel prosi uczniów o podanie kilku liczb z przecinkiem i zapisuje je na tablicy,

·       nauczyciel pyta uczniów gdzie możemy spotkać tak zapisane liczby,

·       nauczyciel podaje uczniom nazwę zapisanych na tablicy liczb: liczby dziesiętne,

·       nauczyciel podaje temat lekcji i zapisuje cel lekcji,

·       prezentacja krótkiego filmu dotyczącego liczb dziesiętnych:

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/120145/v/latest/t/student-canon/m/iZJkPd64X7

·       nauczyciel prosi uczniów aby podzieli się na grupy 4-osobowe,

·       nauczyciel prosi uczniów o wyszukanie na internetowych stronach matematycznych za pomocą tabletu lub telefonu  informacji dotyczących budowy liczby dziesiętnej i podanie nazw poszczególnych części w liczbie dziesiętnej,

·       uczniowie prezentują wyszukane informacje,

·       wybrani uczniowie zapisują nazwy części całkowitej i ułamkowej na tablicy,

·       uczniowie sporządzają notatkę w zeszycie,

·       uczniowie wykonują w grupach zadania na stronie internetowej i sprawdzają wzajemnie poprawność odpowiedzi
https://www.epodreczniki.pl/reader/c/120145/v/latest/t/student-canon/m/iZJkPd64X7#iZJkPd64X7_d5e78

 

·       podsumowanie lekcji: zdania podsumowujące: „Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się….”,
„Z dzisiejszej lekcji zapamiętam….” , „Potrafię……”;

 


Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?

    Odczytanie celów napisanych na tablicy i oszacowanie ilu uczniów uważa, że osiągnęło dany cel.

 

 

Pytanie kluczowe:

W jakich dyscyplinach sportowych używane są liczby dziesiętne?

 


Materiały i pomoce dydaktyczne:

projektor, tablet, telefon, Internet, strona internetowa www.e-podreczniki.pl

 

 

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube