• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

Wstęp:

 1. W celu zapewnienia trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych, określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu.
 2. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym Regulaminem.
 3. Regulamin ma zastosowanie:
 4. w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,
 5. w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej,
 6. w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1, 2, 3, 4, 5 szkoły podstawowej,
 7. w roku szkolnym 2017/2018 do uczniów klas 1, 2, 3, 4, 5, 6 szkoły podstawowej.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:
 2. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnianiem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 3. tryb przyjęcia podręczników/materiałów edukacyjnych na stan biblioteki szkolnej szkoły,
 4. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 5. Każdy uczeń i rodzic/opiekun prawny powinien zaznajomić się z Regulaminem.
 6. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 3. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
 4. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
 5. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe.
 6. Czas otwarcia biblioteki szkolnej podany jest do wiadomości użytkowników w informacji umieszczonej przy wejściu do biblioteki oraz na stronie internetowej SP nr 2 w Luboniu.

 

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne są własnością szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres 3 lat.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Użytkownicy podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, w klasach objętych programem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów użytkownicy podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani w bibliotece szkolnej na podstawie list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego.
 2. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręcznika może nastąpić w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija nie później niż do dnia wystawienia proponowanych ocen rocznych.
 4. W przypadku, gdy podręcznik składa się z kilku części, każdą z nich należy zwrócić po zakończeniu jej użytkowania.
 5. Kolejną część podręcznika można wypożyczyć dopiero po oddaniu poprzedniej, po dostarczeniu dowodu wpłaty do biblioteki szkolnej lub po dostarczeniu nowego podręcznika.
 6. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

Procedura wypożyczania podręcznika

 1. Na początku roku szkolnego uczeń pobiera z biblioteki podręczniki i/lub materiały edukacyjne.
 2. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców i uczniów o konieczności sprawdzenia stanu podręcznika lub materiałów edukacyjnych oraz natychmiastowego zgłoszenia nauczycielowi bibliotekarzowi ewentualnych uszkodzeń.

Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne.
 2. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty protokół zdawczo-odbiorczy.
 3. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres wypożyczenia podręczników/materiałów edukacyjnych uczeń dba o właściwe użytkowanie i zabezpieczenie książek.
 2. Uczeń, rodzic/prawny opiekun ani nauczyciel nie dokonują żadnych napraw podręczników/materiałów edukacyjnych.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach/materiałach edukacyjnych.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.) Zagubienie lub zniszczenie dodatkowego wyposażenia skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika/materiału edukacyjnego lub koniecznością kupna nowego podręcznika/materiału edukacyjnego.

Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. rozdarcia, zalanie, wpisy, rysunki, naprawy taśmą klejącą) szkoła żąda od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika/materiału edukacyjnego lub dostarczenia nowego egzemplarza.
 3. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników/materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły i podaje do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów poprzez dziennik elektroniczny lub wychowawcę klasy.

Rozdział VI

 1. Sprawdzenie stanu podręczników i przekazanie dyrektorowi szkoły informacji o egzemplarzach wycofanych z użytku następuje do 20 sierpnia po zakończeniu roku szkolnego.
 2. Egzemplarze uszkodzone zostają ubytkowane i zniszczone.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie na pierwszym zebraniu z wychowawcą klasy podpisują stosowne oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom Regulaminu wypożyczania podręczników i innych materiałów edukacyjnych na każde ich życzenie.
 4. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga dyrektor szkoły.
 5. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor szkoły.
 6. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje dyrektor szkoły.
 7. Regulamin dostępny jest w bibliotece i na stronie internetowej SP nr 2 w Luboniu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.
Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube