Cieszkowianka

Brak grafik

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

 • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
 • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
 • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
 • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 •                                                                                           

Smaller Default Larger

logo NFZ

PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ CENTYLEK s.c.

ul. Poznańska 1, 62-320 Miłosław

kierownik: mgr Halina Hirszfeld tel. 602 580 537

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

 

CZYNNY: 

poniedziałek: 8.00-15.30

wtorek: 8.00-11.45

środa: 8.00-11.45

czwartek: 12.00-15.30

piątek: 12.00-15.00pielęgniarka:

 mgrAnna Pukacka

tel. kontaktowy: 693 686 511


W szkolnym gabinecie profilaktyki otrzymacie Państwo informacje o stanie zdrowia dziecka.
Zapraszam Państwa do współpracy.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI  UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

Część I.

 1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,

2) kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

- w przypadku zgłoszenia się ucznia do gabinetu pielęgniarskiego , pielęgniarka po zebraniu wywiadu pielęgniarskiego i wstępnej diagnozie wykonuje telefon do rodziców bądź opiekunów dziecka i wspólnie ustalają dalsze postępowanie. Leki p-bólowe i p-gorączkowe zawsze podawane są po uzgodnieniu z rodzicem. W gabinecie pielęgniarskim nie podaje się żadnych preparatów leczniczych (np. na ból gardła, wapno, węgiel, krople miętowe, żołądkowe itp.), z wyjątkiem leków indywidualnie przepisanych na zlecenie lekarza 

-  Jeśli dziecko jest chore (np. infekcja, choroby grypopochodne, zatrucia) rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odbioru dziecka ze szkoły. Do chwili przyjazdu rodzica bądź opiekuna dziecko przebywa w gabinecie pod opieką pielęgniarki. Rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór dziecka i uzyskuje wskazówki dalszego postępowania.

- w przypadku urazów, wypadków lub stanów zagrażających życiu dziecka lub innych zdarzeń wymagających interwencji lekarskiej, wzywana jest karetka pogotowia, powiadomieni rodzice oraz dyrekcja szkoły

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 2 tygodnie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców

 1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

 

Cześć II. Warunki realizacji testów przesiewowych

Lp.

Wiek albo etap edukacji

Testy przesiewowe

1

Klasa 0
(6 albo 7 lat*)

1. Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass lndex - BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;

3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);

4) ostrości wzroku;

5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

6) ciśnienia tętniczego krwi.

2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.

2

Klasa III
szkoły podstawowej (10 lat)

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass lndex - BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

3

Klasa V
szkoły podstawowej (12 lat)

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass lndex - BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

4

Klasa VII
(13 lat)

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass lndex - BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;

3) ostrości wzroku;

4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

5) ciśnienia tętniczego krwi.Procedura przeprowadzenia kontroli czystości uczniom w gabinetach profilaktycznych i pomocy przedlekarskiej  Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Szkolnej Centylek s.c.

 

1. Badania profilaktyczne w kierunku wykrywania wszawicy głowy przez pielęgniarkę w miejscu nauczania i wychowania przeprowadzane są interwencyjnie  w przypadku zgłoszenia przez któregoś z rodziców lub opiekunów o zakażeniu dziecka w danej grupie. 

 1. Kontrola jest  prowadzona w sposób indywidualny, w gabinecie pielęgniarskim lub  wydzielonym pomieszczeniu z zachowaniem poufności.
 2. W przypadku stwierdzenia wszawicy pielęgniarka zawiadamia osobiście i indywidualnie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy, a w  razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działania i monitoruje skuteczność ich działań. Informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań.
 3. O wynikach kontroli pielęgniarka, która przeprowadza kontrolę powiadamia wychowawcę oraz dyrektora placówki. Informacja zgodnie ze standardem poufności obejmuje: fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę zjawiska w danej grupie dzieci, nie  obejmuje danych personalnych dziecka.

 Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników, a w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy

 1. Po upływie 7 -10 dni pielęgniarka  kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców; w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).