Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Administrator Danych Osobowych czyli Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego
w Luboniu, reprezentowana przez Dyrektora – Agnieszkę Górną

dnia 1. 09.2019 r.

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE 4.5.2016 PL L 119), zwane dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz wydanych na jej podstawie aktów prawnych wdraża dokument o nazwie „Polityka Bezpieczeństwa”.

Zapisy tego dokumentu wchodzą w życie z dniem wydania zarządzenia.

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA   

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

 

 

Zarządzenie nr 14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu z dnia 23.03.2020 r.  w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

zarządzam, co następuje:

  • §1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych Szkoły Podstawowej nr 2 im Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • §2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron:

www.sp2lubon.eu

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia  22.09.2020  na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

Podkategorie