• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

Zarządzenie nr 14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu z dnia 23.03.2020 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na od

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

zarządzam, co następuje:

 • §1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych Szkoły Podstawowej nr 2 im Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • §2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

 • §3.
 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:

a) zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 13 Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 24.03.2020 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, wydanym na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia,

b) nauczyciel zapewnił uczniom, a w przypadku uczniów klas I-III ich rodzicom źródła i materiały , niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,

c) każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III - każdy rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,

d) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit. c,

e) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,

f) w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

g) nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej, z wykorzystaniem e-dziennika lub w spotkaniu on-line w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia,

h) nauczyciel świetlicy i biblioteki udziela wsparcia dzieciom, Rodzicom oraz nauczycielom prowadząc bloga na stronie szkoły, tworząc biblioteczkę zasobów z dziedziny zabaw, ćwiczeń grafomotorycznych, zdrowego spędzania wolnego czasu

 

2. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust. 1 lit.e może następować  z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit.a rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.

3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

 • §4.

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie, przy czym, liczba godzin zajęć prowadzonych indywidualnie nie może być wyższa niż 30 % zajęć ogółem prowadzonych w danej klasie w okresie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu, z przyczyn, o których mowa w § 1 zarządzenia. Zastrzeżenie nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. g.

 • §5.

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2 im Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu.

 

 • § 6.
 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu i w dzienniku elektronicznym.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.
Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube