• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

GRAFICZNY ZAPIS RÓWNANIA DO ZADANIA Z TREŚCIĄ


Nauczyciel:
Katarzyna Ludwiczak


Szkoła:

Szkoła Podstawowa nr 2

          
           Klasa:

            klasa 6 C

Lekcja (przedmiot):

matematyka

Data:

27.04.2017 r.

 

GRAFICZNY ZAPIS RÓWNANIA DO ZADANIA Z TREŚCIĄ

 


Temat:

Przedstawianie treści zadań tekstowych w postaci równań.

 

 

Podstawa programowa:

  6. Elementy algebry. Uczeń:

3) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie        równania (poprzez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego)

14. Zadania tekstowe. Uczeń:

1) czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe;

2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;

3) dostrzega zależności między podanymi informacjami;

4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania;

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;

6) weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania.

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.

III. Modelowanie matematyczne.
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania.

   


Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

·         porównywanie różnicowe i ilorazowe,

·         zapisywanie wyrażeń algebraicznych,

·         rozwiązywanie prostych równań.Cele sformułowane w języku ucznia:

wykorzystasz równanie do rozwiązania zadania z treścią.


„NaCoBeZu” (na co będę zwracała uwagę):

·         przeanalizujesz zadanie i wyznaczysz niewiadomą,

·         wypiszesz zależności między niewiadomą a pozostałymi informacjami w zadaniu,

·         ułożysz równanie,

·         rozwiążesz równanie,

·         sprawdzisz poprawność rozwiązania,

·         zapiszesz kompletną odpowiedź.


Przebieg zajęć (metody i aktywności):

·         przed wejściem do sali lekcyjnej każdy uczeń losuje karteczkę z równaniem przedstawionym za pomocą odcinków,

·         część organizacyjna – przywitanie, sprawdzenie listy obecności,

·         podanie i zapisanie tematu lekcji oraz celu lekcji,

·          rozmowa z uczniami na temat graficznego przedstawiania równań,

·         przypomnienie w jaki sposób opisujemy równanie przedstawione graficznie,

·         każdy uczeń opisuje otrzymane na kartce równanie za pomocą wyrażeń algebraicznych,

·         sprawdzenie poprawności podpisanych równań,

·         nagrodzenie plusami uczniów, którzy wykonali zadanie poprawnie,

·         przypomnienie zasad porównywania różnicowego i ilorazowego,

·         omówienie etapów rozwiązywania zadań z treścią z równaniami,

·         rozdanie kart pracy z zadaniami,

·         analiza i rozwiązanie przez chętnych uczniów poszczególnych zadań na tablicy – podzielenie zadań między uczniów (jeden wypisuje dane za pomocą odcinków, drugi układa równanie i rozwiązuje, trzeci podaje kompletną odpowiedź),

·         podsumowanie lekcji – krótkie pytania do uczniów dotyczące tematu lekcji np. jak zapiszesz liczbę o 5 większą od x, liczba 3 razy większa od y….


Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?

Na koniec lekcji chętni uczniowie odpowiedzą na pytanie dotyczące omawianych zagadnień podczas lekcji – ustna wyjściówka.


Kluczowe pytania dla uczniów:

  Czy można graficznie przedstawić równanie?

 


Materiały i pomoce dydaktyczne:

  projektor, prezentacja, karta pracy, zeszyt ćwiczeń, karteczki z graficznie przedstawionymi równaniami – w postaci odcinków

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube