• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

Procedury konsultacji Szkoły Podstawowej nr 2  im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

  I   Informacje ogólne

 Od 25 maja br. możliwe będą konsultacje dla uczniów klasy VIII, natomiast 

 1. od 1 czerwca br. - konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 
 2. Z konsultacji  w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może korzystać z konsultacji w szkole (może uczestniczyć wyłącznie w konsultacjach online).

II   Organizacja konsultacji – zadania nauczyciela

 

 1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany wyznaczyć -  w porozumieniu z dyrektorem- stałą godzinę konsultacji oraz poinformować o niej uczniów i rodziców.
 2.  Należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
  w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Uczniowie zapisują się u nauczyciela na określoną godzinę konsultacji, podając cel (pomoc w zrozumieniu lub utrwaleniu określonych zagadnień, poprawa sprawdzianu lub innej formy kontroli).
 4. Nauczyciel, znając liczbę uczniów i cel, przygotowuje odpowiednie ćwiczenia (zadania) lub opracowuje pisemnie pytania/zagadnienia na sprawdzian. 
 5. Nauczyciel po każdej konsultacji w szkole informuje dyrektora, ilu uczniów wzięło
  w niej udział.
 6. Nie wolno organizować większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
  W konsultacjach grupowych może wziąć udział grupa licząca nie więcej niż 12 osób.
 7. Konsultacje indywidualne oraz grupowe organizuje się z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 
 8. W sytuacji, kiedy część uczniów w danym dniu (godzinie) będzie pisała sprawdzian, zostanie skierowana do innej sali (biblioteki).
 9. Konieczne jest przestrzeganie zasad:
 • uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników (nie pożyczają ich od innych),.
 • wietrzymy salę, w której odbędą się konsultacje przed i po spotkaniu,
 • należy zwrócić uwagę, aby uczniowie przed wejściem do sali umyli ręce.

       10. Po zakończeniu zajęć uczniowie pojedynczo opuszczają salę i budynek szkoły. 

       11.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować między sobą dystans wynoszący minimum 1,5 metra. 

III   Organizacja konsultacji – zadania rodzica

 

 1. Rodzice powinni zapoznać się z procedurą i harmonogramem konsultacji udostępnionymi przez nauczycieli oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Nie wolno umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory albo w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać
  w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Rodzic podpisuje zgodę na zmierzenie dziecku temperatury przed wejściem na konsultacje.
 4. Każdy rodzic jest zobligowany do natychmiastowego odebrania dziecka
  w przypadku zauważenia przez pracowników szkoły objawów mogących wskazywać na chorobę. Po wizycie u lekarza należy poinformować sekretariat o diagnozie.

IV   Organizacja konsultacji – zadania ucznia

 

 1. Uczeń ma możliwość konsultacji. Powinien zapoznać się z ich harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej szkoły.
 2. Nie wolno umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory albo w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
 3. Należy wcześniej umówić się z wybranym nauczycielem w określonym dniu
  i o danej godzinie.
 4. Jeżeli uczeń umówił się na konsultację, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie inną osobę.
 5. Należy zabierać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Nie będzie można ich pożyczać od innych uczniów.
 6. W drodze do i ze szkoły trzeba korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny.
 7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo każdy dezynfekuje ręce.
 8. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 9. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 10. W szkole uczeń udaje się do swojej sali i ma bezwzględny zakaz poruszania się swobodnie na obszarze szkoły.

  V   Organizacja konsultacji – sytuacje podejrzenia zakażenia.

 

 

 1. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na chorobę, należy odizolować go w gabinecie pielęgniarskim. Z uczniem pozostaje wtedy pielęgniarka szkolna, a w przypadku jej nieobecności inna wyznaczona przez dyrektora osoba.
 2. Pracownik szkoły powiadamia natychmiast rodziców dziecka i prosi o odebranie
  o niezwłoczne go ze szkoły.
Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube