• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

PROCEDURY PRACY ŚWIETLICY OD 25.05.2020

PROCEDURY PRACY ŚWIETLICY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

OD 25.05.2020I   

I   Informacje ogólne

 

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły
 4. Uczeń może brać udział w zajęciach, jeśli rodzic zgłosi go co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy. Informację wysyła rodzic przez dziennik elektroniczny do pani Anety Wołosowicz - kierownika świetlicy.

II  Organizacja pracy świetlicy – zadania nauczyciela

 1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Grupy będą przebywać w salach na parterze budynku (opcjonalnie sala nr. 01, 03). W razie konieczności kolejna grupa przechodzi do innych sal. Grupy pozostają te same, nie zmieniają sal.
 2. Konieczne jest wypełnienie tymczasowej karty na czas pobytu dziecka w świetlicy.
 3. Należy odebrać od rodzica zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym, przed wejściem dziecka na salę zajęć.
 4. Przed uruchomieniem świetlicy obsługa szkoły dostosowuje sale  według wytycznych GIS, MZ, i MEN:  usuwa przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 5. Zabawki używane przez uczniów składane są w jednym miejscu (róg sali oznaczony przez nauczyciela) po zakończeniu zabawy. Aby było wiadomo, co jest przeznaczone do dezynfekcji/czyszczenia.
 6. Po wyjściu ostatniego dziecka ze świetlicy nauczyciel zgłasza to pracownikowi obsługi, aby ten mógł dokonać dezynfekcji i czyszczenia używanych przedmiotów. 
 7. Jeśli uczniowie pracują przy stolikach, to znajdują się one od siebie w odległości co najmniej 1.5 metra. Uczniowie nie wymieniają się pomiędzy sobą przyborami i zabawkami.
 8. Uczniowie w czasie dobrej pogody wychodzą w ramach swoich grup na boisko. Grupy nie stykają się ze sobą.
 9. Sale wietrzone są co najmniej raz w ciągu godziny lub w razie potrzeby.
 10. Jeśli uczniowie korzystają na boisku z piłek itd. po zakończonej zabawie nauczyciel zgłasza  pracownikowi obsługi konieczność dezynfekcji. Nowa grupa nie wchodzi na boisko, jeśli nie dokonano dezynfekcji.
 11. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 13. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m
 14. W razie stwierdzenia u któregoś z uczniów koronowirusa, informuje  rodziców o tym fakcie.
 15. Kieruje uczniów pojedyńczo do toalety przy świetlicy lub toalety przy sali 01, 03.

 

III    Zadania rodziców.

 

 

 1. Zgłoszenie pobytu dziecka w świetlicy - co najmniej dwa dni wcześniej podając imię, nazwisko, klasę, godziny i dni, w czasie których dziecko będzie w świetlicy. Informację  rodzic wysyła pani Anecie Wołosowicz - kierownikowi świetlicy przez dziennik elektroniczny.
 2. Dziecko nie przynosi do świetlicy swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie na dolny hol szkoły. Jeden rodzic odprowadza jedno dziecko, zachowuje przy tym odległość co najmniej 2 m od innych rodziców i dzieci. 
 5. Rodzic wchodzący na teren szkoły musi mieć maseczkę i rękawiczki oraz dokonać dezynfekcji rąk. Dezynfekcji rąk dokonuje także dziecko. Rodzic bez maseczki nie może wejść na teren szkoły.
 6. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 7. Ubrania wierzchnie uczeń pozostawia przy salach, na wieszakach zachowując odległość (na co trzecim wieszaku)
 8. W razie objawów choroby rodzic musi natychmiast odebrać dziecko a po wizycie u lekarza natychmiast poinformować sekretariat o diagnozie

 

 

IV   Pracownicy obsługi i administracji

 

 1. Na teren szkoły może wejść tylko osoba w maseczce i po dezynfekcji rąk przy wejściu.
 2. Po zgłoszeniu od nauczyciela pracownik dezynfekuje salę, zabawki oraz inny sprzęt wykorzystywany w czasie zajęć itd.
 3. Personel  powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 4. W razie otrzymania informacji o stwierdzeniu koronowirusa u ucznia, pracownik sekretariatu powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę grupy, w której był chory.
 5. Przy wejściu głównym pracownik sekretariatu do dnia 23.05 umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 6. Toaleta przy tymczasowej świetlicy i toalety dla klas młodszych oraz nauczycielska dezynfekowane są co godzinę.
 7. Klamki i poręcze w obszarze funkcjonowania świetlicy dezynfekowane są co dwie godziny  zaczynając od 9.00. 
 8. Dezynfekcję toalety i klamek pracownik obsługi potwierdza wpisem w tabeli mieszczącej się na dyżurce.
 9. Konserwator wyłącza dystrybutory wody.
 10. Sale zostaną wyposażone w butelki wody oraz papierowe jednorazowe kubeczki.
 1. Postępowanie w razie podejrzenia choroby u ucznia.
 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w gabinecie pielęgniarskim lub sali 108. Z dzieckiem zostaje wówczas pielęgniarka/dyrektor/wicedyrektor/pracownik z uprawnieniami pedagogicznymi , a w przypadku ich nieobecności łączy się  dwie grupy.
 2. Nauczyciel odpowiedzialny za grupę, w której był uczeń z podejrzeniem choroby zawiadamia natychmiast jego rodziców i prosi o odebranie dziecka ze szkoły. Powiadamia także dyrektora szkoły i rodziców innych dzieci. 

 

V    Postępowanie w razie podejrzenia choroby u pracownika szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarski.
 3. Pracownicy szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz  zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny
Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube