• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka, klasa …………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. AUGUSTA HR. CIESZKOWSKIEGO W LUBONIU 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w szkole oraz zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka COVID-19 pomimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych procedur bezpieczeństwa. 
 3. Oświadczam, że ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną i nie mamy niepokojących objawów chorobowych (kaszel, gorączka, duszności). 
 4. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczyciela i do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji. 
 5. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję SP2, w tym                 z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców oraz wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka przez pracowników szkoły.
 7. Dziecko podczas pobytu w szkole będzie korzystało ze stołówki szkolnej
  od dnia 1.06.2020r  

  TAK* NIE  *

* właściwe proszę podkreślić

 

 Luboń, ………………….. ……………………………………

 /Czytelny podpis rodzica dziecka/

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube