Przedmiotowe Zasady Oceniania - klasy 4-8

Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach są oparte na dokumencie Wewnątrzszkolne Ocenianie.

j.polski

j.obcy

historia

wos

religia

przyroda

biologia

geografia

fizyka

chemia

matematyka

informatyka

technika

plastyka

muzyka

EDB

WF