• 1 Kartka z kalendarza
  17.01.2020 – koniec I semestru .................................................................... 21.01.2020 - rada klasyfikacyjna
 • 2 Kartka z kalendarza
  23 stycznia zebranie z rodzicami uczniów klas 8 - omówienie wyników testów próbnych.
 • 3 Kartka z kalendarza
  11.02.2020 – zebrania klas 1-4 godz. 16.30, .................................................................... zebrania klas 5-8 godz.17.3
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.01.2020 - 09.02.2020 - FERIE ZIMOWE
 • 5 Kartka z kalendarza
  11.02.2020 – zebrania klas 1-4 godz. 16.30, .................................................................... zebrania klas 5-8 godz.17.3
baner

Nabór do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

Informator dla Rodziców

 Szanowni Państwo

 Od 11 do 21 marca 2019 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2019/2020.

 Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

 Informacje ogólne:

 

 1. Do klas I przyjmowane są:
 •  dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 •  dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

  

 1. Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest przyjmowanie na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych).

  

Informator dla rodziców Nabór do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

OŚWIADCZENIE Nr 1 o zamieszkaniu i podatku

OŚWIADCZENIE Nr 2 rodzeństwo kandydata jest uczniem wybranej szkoły

OŚWIADCZENIE Nr 3 uczęszczanie do oddziału przedszkolnego w szkole

OŚWIADCZENIE Nr 4 rodzeństwo jest absolwentem szkoły

OŚWIADCZENIE Nr 5 o wielodzietności

OŚWIADCZENIE Nr 6 wspieranie dziadków

OŚWIADCZENIE Nr 7 oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności

OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu

 

Zasady przyjęć:

 o szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 •  kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji;
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru;
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Luboń;

   

Harmonogram przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

Przyjęcie do szkoły obwodowej - ZGŁOSZENIE

 

- od 11.03.2019 r. (od godz. 8:00) do 21.03.2019 r. (do godz. 15:30) – rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej i złożenie w szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia;

- 01.04.2019 r. (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

- od 01.04.2019 r. (od godz. 13:00) do 05.04.2019 r. (do godz. 15:30) - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane;

- 08.04.2019 r. (godz. 13.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I;

- od 08.04.2019 r. – procedura odwoławcza.

 Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

 Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas I dla dzieci spoza obwodu szkoły - WNIOSEK

- od 24.04.2019 r. (godz. 8:00) do 06.05.2019 r. (godz. 15:30)  – rejestracja w systemie rekrutacji wniosków o przyjęcie dziecka na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów;

- 10.05.2019 r. (godz. 13:00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

- od 10.05.2019 r. (od godz. 13:00) do 14.05.2019 r. (do godz. 15:30) - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane;

- 17.05.2019 r. (godz.13:00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I;

- od 20.05.2019 r. – procedura odwoławcza;

- 21.08.2019 r. – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 • wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka;
 • drukują wypełnione zgłoszenie/wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych składają go w szkole obwodowej/szkole pierwszego wyboru.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają zgłoszenie/wniosek w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych składają w szkole obwodowej/szkole pierwszego wyboru.

Informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 

Kryteria Rekrutacji:

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły:

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Kandydat i oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata mieszkają na terenie miasta Luboń oraz oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

5

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o zamieszkaniu na terenie miasta Luboń kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń

(oświadczenie nr 1)

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że rodzeństwo kandydata jest/są uczniem/uczniami szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

(oświadczenie nr 2)

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

3

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

(oświadczenie nr 3)

Kandydat, którego rodzeństwo jest absolwentem szkoły podstawowej, do której wpłynął wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w danej szkole

2

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że rodzeństwo kandydata jest/są absolwentem/absolwentami szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

(oświadczenie nr 4)

Wielodzietność rodziny kandydata

2

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o wielodzietności rodziny kandydata

(oświadczenie nr 5)

W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki

2

Oświadczenie rodziców i dziadków kandydata potwierdzające wspieranie w zapewnieniu należytej opieki

(oświadczenie nr 6)

Kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność

2

Oświadczenie, że kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność

 (oświadczenie nr 7)

 

 • Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów.
 • Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.
 • Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

- żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

- może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie tych okoliczności,

- w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;
 • Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany;
 • Komisja rekrutacyjna:

- przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

- podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 • Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

- złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

UWAGA

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

 1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
 2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
 3. Wypełnić pola formularza,
 4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów,
 5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
 6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranej przez siebie szkole.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Informatora.

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube