• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Procedura zwalania ucznia z zajęć lekcyjnych

 1. Uczeń może zostać zwolniony w trakcie trwania zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia lub  choroby. Pomocy uczniowi udziela nauczyciel, z którym uczeń ma lekcje.

Pielęgniarka (w czasie pełnienia dyżuru), dokonuje diagnozy stanu zdrowia ucznia i podejmuje decyzję o odesłaniu ucznia na lekcję albo pozostawienia go  w gabinecie pomocy medycznej do momentu przybycia rodzica (opiekuna prawnego). Wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia o jego złym samopoczuciu. W nagłych wypadkach wzywane jest  pogotowie ratunkowe, jednocześnie powiadamiając o tym fakcie rodziców i dyrektora szkoły. W sytuacji nieobecności pielęgniarki nauczyciel odsyła ucznia do sekretariatu szkoły, gdzie informowany jest rodzic. Dalszą decyzję podejmuje wychowawca wraz z  dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie może odebrać dziecka ze szkoły, uczeń pozostaje w szkole. Zwolnić ucznia niepełnoletniego z lekcji może tylko rodzic (opiekun prawny), odbierając go ze szkoły osobiście lub przez wskazaną osobę, która wypełnia zał. nr 2

2. Rodzic/prawny opiekun ucznia może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych, poprzedzając to informacją na e-dzienniku oraz w dniu zwolnienia uczeń dostarcza nauczycielowi przedmiotu/wychowawcy wypełnioną kartę  zwolnienie ( zał. nr 1)

3. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły tj.: udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia, który w tym momencie bierze odpowiedzialność za ucznia. Nauczyciel wpisuje w dzienniku lekcyjnym godziny usprawiedliwione w panelu wycieczki. Uczeń zwalniany z zajęć ze względu na udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych poza szkołą musi posiadać zgodę rodziców (opiekunów) na wyjazd. (zał. 3)

 

Zał 1 Karta zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych.

 

Zał 2. Karta zwolnienia w trakcie zajęć lekcyjnych

 

Zał 3  Zgoda na udział dziecka w zajeciach sportowych

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube