BIP deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron:

www.sp2lubon.eu

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia  22.09.2020  na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego: [14 maja 2013  ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [23.09.2020].

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego  w Luboniu jest  w większości zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-22 ].

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Ponowne załadowanie zawartości strony

Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

Tab

Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

Shift + Tab

Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

Enter

Powiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + +

Pomniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl  + –

Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

Ctrl + 0

Przewijanie strony do góry

kursor do góry w części numerycznej

Przewijanie strony w dół

kursor w dół w części numerycznej

Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

kombinacja klawiszy lewy Alt + lewy Shift + Print Screen

Przejście do strony głównej

Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran     Shift + spacja lub PgUp

Przejście na górę strony   Home

Przejście na dół strony    End

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Joanna Kordzińska joanna.kordzinska@sp2lubon.eu, pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności cyfrowej.  Kontaktować można się telefonicznie pod numerem 618130392 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/pl


Last modified: Tuesday, 30 March 2021, 2:51 AM